ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_151

Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ΄αρ.πρωτ. 4298/20.4...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_150

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_149

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_148

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_146

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_145

Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_144

Aνάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Χρυσανθόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_143

Aνάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_142

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (σχετ. η με αρ. Α260/2022 απόφαση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_141

Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects