ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_244

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_243

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_242

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_241

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 131.700,00 €, που αντιστοιχεί στο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_240

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_239

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_238

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_237

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_236

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_235

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects