ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_275

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.229,89€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects