ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_355

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στα  πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην με Α.Π.19636/25-10-2023 Προκήρυξη του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects