ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_365

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.944,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects