ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_367

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τέλους χρήσης                       πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος  2024

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects