ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ 182/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
διακηρύσσει:


ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συνολική, κατά τον προϋπολογισμό της με αριθμό 182/2021 Μελέτης του Δήμου μας, δαπάνη 2.852.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).
Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι είκοσι οκτώ (28) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη Δημοπράτησης, το Ε.Ε.Ε.Σ. και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Η χρηματοδότησή του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Γλυφάδας και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας για τα έτη 2022, 2023 και 2024 με την ένδειξη K.A.: 30.7331.0001.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects