ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_42

Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_28

Ψήφισμα στήριξης στο δικαστικό αγώνα των 21 συμβασιούχων εργαζομένων στην...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_41

Έγκριση προκαταβολής α) μηνιαίας αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_40

Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_39

Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_38

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_37

Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_36

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_35

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_34

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects