ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_335

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_334

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και έγκρισης τευχών μελέτης του έργου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_333

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_332

Λήψη απόφασης επί ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας του οριστικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_331

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_330

Υποβολή  λογαριασμού  Διαχείρισης του  Δήμου προς  σύνταξη  σχετικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_329

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματικού ποσού 242.955,00€ που αντιστοιχεί στο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_328

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_327

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_326

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects