ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_346

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_345

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_344

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_343

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_342

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_341

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_340

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 4/2023, 44/2023, 80/2023, 127/2023, 154/2023, 161/2023, 170/2023, 187...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_339

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_338

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_337

Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects