Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα,...

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δημάρχου

Η Γραμματεία Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή...

Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου

Στο Γραφείο αυτό υπηρετούν οι Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι και...

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά στο Δήμαρχο, ενεργεί δε και τελεί υπό...

Γραφείο Διαφάνειας, Διοικητικής Βοήθειας και Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το Γραφείο Διαφάνειας και Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για...

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία...

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

  Μεριμνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects